Không cho phép mình bỏ hẹn

Không cho phép mình bỏ hẹn TCKT cập nhật: 02/06/2006 Người tuyển dụng có hai tiêu chuẩn xét chọn nhân viên mới: tiêu chuẩn chuyên môn (professional qualifications) và tính cách riêng hay cá tính (personal characteristics, personality traits) của người xin việc. Tiêu chuẩn chuyên môn (học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng) được kê […]

Đọc tiếp