UBCKNN khuyến cáo các công ty cân nhắc lại kế hoạch phát hành

UBCKNN khuyến cáo các công ty cân nhắc lại kế hoạch phát hành
TCKT cập nhật: 10/10/2008
ck.jpgViệc phát hành chứng khoán trong tình hình hiện tại có thể ảnh hưởng
bất lợi đến giá chứng khoán của công ty và quyền lợi của các cổ đông
hiện hữu.

Ngày 10/10/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra Công văn số 2057/UBCK-QLPH về việc phát hành chứng khoán và sử dụng vốn của các công ty đại chúng.

UBCKNN cho biết: hiện nay, tình hình tài chính cũng như thị trường chứng khoán thế giới đang có nhiều biến động phức tạp. Việc phát hành chứng khoán trong tình hình hiện tại có thể ảnh hưởng bất lợi đến giá chứng khoán của công ty và quyền lợi của các cổ đông hiện hữu.

Để ổn định tâm lý nhà đầu tư, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, UBCKNN đề nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành công ty đại chúng lưu ý một số vấn đề:

Về việc phát hành và sử dụng vốn, thận trọng cân nhắc lại kế hoạch và quy mô phát hành cũng như kế hoạch đầu tư, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, chỉ ưu tiên phát hành và đầu tư cho những dự án thực sự có hiệu quả. 

Đối với các công ty đã thực hiện chào bán, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành phải có công bố thông tin đầy đủ, kịp thời về tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn cho các nhà đầu tư được biết.

Ngoài ra, UBCKNN yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường việc công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho các cổ đông và nhà đầu tư về tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính hiện tại.

Đảm bảo báo cáo tài chính được kiểm toán phản ánh chính xác và đầy đủ tình hình tài chính của công ty Uỷ ban yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008, hạn chế tối đa những khoản ngoại trừ. Trường hợp có ngoại trừ, công ty và công ty kiểm toán phải có giải trình nêu rõ nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng và phương hướng khắc phục.  

Về quản trị công ty, các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc về quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế quản trị công ty ban hành theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC. Kịp thời báo cáo UBCKNN và thông báo cho cổ đông về những vấn đề phát sinh.

(Theo Vũ Minh- Cafe F)