NHNN thông báo quyết định LS tái cấp vốn, LS tái chiết khấu và LS cho vay qua đêm

NHNN thông báo quyết định LS tái cấp vốn, LS tái chiết khấu và LS cho vay qua đêm
TCKT cập nhật: 10/04/2009
Ngày 10/4/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết
định số 837/QĐ-NHNN về lãi imageview.asp.jpgsuất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu,
lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho
vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam đối với các ngân hàng.

Theo Quyết định vừa ban hành, các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được áp dụng từ ngày 10/4/2009, cụ thể như sau:

– Lãi suất tái cấp vốn là 7,0 %/năm.

– Lãi suất tái chiết khấu là 5,0 %/năm.

– Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 7,0 %/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2009 và thay thế Quyết định số 173/QĐ-NHNN ngày 23/1/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

NHNNVN