Những điểm mới khi thực hiện Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 134/2007/TT-BTC

Ngày 23/11/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2007/TT-BTC (Gọi tắt là Thông tư 134) hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Thông tư 134 đã tạo nên một số thay đổi khi […]

Đọc tiếp