Doanh nghiệp niêm yết phải công khai và cập nhật kịp thời báo cáo tài chính

Doanh nghiệp niêm yết phải công khai và cập nhật kịp thời báo cáo tài chính
TCKT cập nhật: 01/02/2010
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn
việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo quy định mới,
tổ chức niêm yết phải công bố báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính
bán niên (6 tháng đầu năm) đã được kiểm toán.

DN niêm yết phải đăng tải toàn văn báo cáo kiểm toán tài chính năm,
trên một số tờ báo có phạm vi phát hành toàn quốc, kèm theo địa chỉ
trang thông tin điện tử của DN có đăng tải báo cáo tài chính để nhà đầu
tư tham khảo. DN niêm yết phải có website riêng, trong đó phải có mục
thông tin dành cho cổ đông, thường xuyên cập nhật những thông tin phải
công bố theo quy định. Đối với công ty chứng khoán, hằng quý phải thực
hiện công bố thông tin về danh mục và giá các loại chứng khoán chưa
niêm yết mà công ty làm môi giới trên trang thông tin điện tử và các ấn
phẩm của công ty… Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Theo HNM