Cần biết về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cần biết về quyết toán thuế thu nhập cá nhân
TCKT cập nhật: 12/05/2010
Tổng cục Thuế đang soạn thảo văn bản hướng dẫn sửa đổi một số quy định
theo hướng thuận tiện hơn cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm
2009.

Tổng cục Thuế đang soạn thảo văn bản hướng dẫn sửa đổi một
số quy định theo hướng thuận tiện hơn cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân
năm 2009, đặc biệt với trường hợp người làm công ăn lương có nhiều nguồn thu
nhập.

Theo đó, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở hai
nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả thu
nhập mà cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh và có ký hợp đồng lao động trên ba
tháng. Nếu có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở hai nơi nhưng không đăng ký
giảm trừ cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý
cơ quan chi trả thu nhập mà cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

 Trường hợp kinh doanh hoặc có nhà cho thuê ở nhiều nơi thì
nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế mà cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh
cho bản thân và người phụ thuộc. Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền
công và thu nhập từ kinh doanh thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân kinh
doanh.

 Nếu vừa có thu nhập từ tiền công, tiền lương vừa có nhà cho
thuê mà đã đăng ký giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc tại cơ quan chi trả
thì khi tính thuế đối với hoạt động cho thuê nhà không tính giảm trừ gia cảnh
thì căn cứ vào biểu tỉ lệ xác định thu nhập chịu thuế và áp vào biểu thuế lũy
tiến từng phần để xác định số thuế thu nhập cá nhân cho thuê nhà phải nộp.

 Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động
dưới ba tháng mà có nhu cầu quyết toán thuế để hoàn tiền thuế đã bị khấu trừ
thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

 Tổng cục Thuế cũng hướng dẫn việc cấp mã số thuế với trường
hợp trùng chứng minh nhân dân. Cụ thể đối với trường hợp trùng chứng minh nhân
dân mà cá nhân chưa cấp mã số thuế thì thực hiện cấp ngay và ghi đuôi số phụ
theo mã của cục hoặc chi cục thuế.

Theo Tuổi trẻ