Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại

Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại TCKT cập nhật: 14/12/2008 Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa VCSH và nợ không liên quan đến giá trị của […]

Đọc tiếp