Hệ thống ngân hàng của một số nước châu Á, những bài học kinh nghiệm

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, làn sóng cải cách hệ thống ngân hàng dâng lên mạnh mẽ vào những thập niên 80, 90 hình thành nên những tập đoàn tư bản ngân hàng vững mạnh.  Phát triển tín dụng ngân hàng ở các nước trên thế giới thực chất […]

Đọc tiếp

Một số thách thức lớn khi Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới

Tham gia hội nhập kinh tế thế giới mở ra những cơ hội tăng trưởng kinh tế cho nước ta. Việc trở thành thành viên WTO sẽ tạo ra các công cụ để nâng cao lợi ích kinh tế của các nước thành viên thông qua việc tham gia vào các cuộc đàm phán thương […]

Đọc tiếp