Từ 2010: DN sẽ phải đăng tải toàn văn BCTC kiểm toán

4 / 100
Từ 2010: DN sẽ phải đăng tải toàn văn BCTC kiểm toán
Ngày
15/1/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng
dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thay thế cho
Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007.

Điểm mới của Thông tư 09 so với
Thông tư 38  là doanh nghiệp niêm yết phải giải trình khi lợi nhuận sau
thuế của kỳ báo cáo biến động từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước, thay vì
doanh nghiệp phải giải trình khi kết quả kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo biến động
từ 5% trở lên như Thông tư 38.

Thông tư 09 bổ sung thêm việc công bố
báo cáo bán niên của doanh nghiệp và báo cáo này kèm theo toàn bộ báo cáo kết
quả công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên phải công bố trên phương tiện
công bố thông tin của UBCK, SGDCK và trang thông tin điện tử của tổ chức niêm yết
và phải lưu trữ ít nhất trong vòng 10 năm tiếp theo tại trụ sở chính của tổ chức
để nhà đầu tư tham khảo.

Ngoài ra, Thông tư 09 quy định các tổ
chức niêm yết phải báo cáo giải trình khi cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 10
phiên liên tiếp hoặc là tăng trần hoặc giảm sàn 5 phiên liên tiếp mà không theo
xu thế chung của thị trường, thay vì các tổ chức niêm yết phải giải trình khi cố
phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 5 phiên liên tiếp như trước đây.

Một điểm mới nữa của Thông tư 09 so
với Thông tư 38 là việc công bố thông tin về báo cáo tài chính năm của các công
ty đại chúng ngoài việc công bố thông tin trên các phương tiện thông tin của
UBCK và của SGDCK (với DN niêm yết), các doanh nghiệp đồng thời phải đăng tải
toàn văn báo cáo kiểm toán tài chính năm trên một số báo có phạm vi phát hành
toàn quốc kèm theo địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo tài
chính hoặc địa chỉ cung cấp báo cáo tài chính để nhà đầu tư tham khảo thay vì
công bố Báo cáo tài chính năm tóm tắt trên 3 số báo liên tiếp của một 1 tờ báo
Trung ương và một 1 tờ báo địa phương nơi công ty đại chúng đóng trụ sở chính
hoặc thông qua phương tiện công bố thông tin của UBCK như quy định của Thông
thư 38.

Ngoài ra, Thông tư cũng yêu cầu các
doanh nghiệp phải có trang website riêng, trong đó phải có phần dành cho cổ
đông và đăng tài Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Báo cáo thường niên,
Báo cáo tài chính định kỳ phải công bố theo quy định và các vấn đề liên quan đến
kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra, trang thông tin điện tử phải thường
xuyên cập nhật các thông tin phải công bố theo quy định.

Đối với công ty chứng khoán, Thông
tư mới yêu cầu, hàng quý, các công ty chứng khoán phải công bố thông tin về
danh mục và giá các loại chứng khoán chưa niêm yết mà công ty làm môi giới giao
dịch trong vòng 10 ngày đầu tháng tiếp theo trên trang thông tin điện tử và các
ấn phẩm của công ty.

Theo Kiemtoan.com.vn