Quy định mới về phương pháp lập BCTCHN

Ngày 31/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 161/2007/TT-BTC hướng dẫn ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong đó có chuẩn mực kế toán số 25-Báo cáo tài chính hợp nhất […]

Đọc tiếp

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: sự cần thiết, nội dung và lộ trình của việc cập nhật và ban hành mới.

Sự cần thiết phải cập nhật và ban hành mới chuẩn mực kế toán Việt Nam. Việc ban hành và đưa vào áp dụng hệ thống CMKT Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, tăng cường tính minh bạch của thông tin tài chính […]

Đọc tiếp

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện

Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam hội nhập hoàn toàn với quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Trong đó, giai đoạn 2006 -2010 là giai đoạn củng cố hội nhập, giai đoạn này tiếp tục hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường dịch […]

Đọc tiếp

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế: Việt Nam và sự khác biệt

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế: Việt Nam và sự khác biệt Trong những năm gần đây, chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) đã có những thay đổi rất lớn, thậm chí chúng ta đã dùng một số chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực […]

Đọc tiếp