Tài khoản kế toán (Accounts) trong Kế toán Mỹ

Tài khoản kế toán (Accounts) trong Kế toán Mỹ
TCKT cập nhật: 19/08/2006

42-15944526.jpga. Khái niệm

– Khái niệm: Tài khoản là công cụ, phương tiện được dùng để tập hợp những khoản tiền của những nghiệp vụ kinh tế phát sinh tương tự.

– Tài khoản chữ T:

– Số dư trên tài khoản:

b. Các tài khoản thông dụng

– Các tài khoản phản ánh tài sản (Tài sản có- Assets Accounts):

+ Tiền mặt (Cash): bao gồm tiền, séc và các phiếu lĩnh tiền

+ Thương phiếu phải thu (Note Receivable): Chứng chỉ nhận nợ của khách hàng cam kết sẽ thanh toán một số tiền vào thời điểm xác định trong tương lai. Người cam kết thanh toán gọi là người phát hành (maker), người được trả tiền gọi là người thụ hưởng (payee). Khi đến hạn, người phát hành sẽ phải thanh toán cho người thụ hưởng cả tiền gốc (princilal) và tiền lãi (interest).

+ Các khoản phải thu (Accounts Receivable): Theo dõi các khoản phải thu khách hàng khi doanh nghiệp bán hàng theo phương thức cho khách hàng trả chậm.

+ Bảo hiểm trả trước (Prepaid Insurance): Chẳng hạn bảo hiểm hoả hoạn, bảo hiểm phương tiện vận tải…

+ Vật dụng văn phòng (Office supplies):

+ Vật dụng đóng gói (Store supplies):

+ Thiết bị (Equipment)

+ Nhà xưởng (Buildings)

+ Đất đai (Land)

– Các tài khoản công nợ phải trả (Tài sản nợ – Liability Accounts)

+ Thương phiếu phải trả (Note Payable)

+ Các khoản phải trả (Accounts Payable)

+ Doanh thu nhận trước (Unearned Revenue)

+ Phải trả công nhân viên (Employee Payable)

+ Thuế phải nộp (Tax Payable)

+ Tiền lãi phải trả (Interest Payable)

– Các tài khoản vốn chủ sở hữu (Owner’s Equity Accounts)

+ Tài khoản vốn góp (Capital Accounts)

+ Tài khoản rút vốn (Withdrawals Accounts)

+ Tài khoản doanh thu (Revenue Accounts)

+ Tài khoản chi phí (Expense Accounts)

c. Nguyên tắc ghi Nợ và ghi Có (Debit and Credit)

Việc ghi Nợ và ghi Có vào 3 loại tài khoản tài sản, công nợ và vốn chủ sở hữu được thể hiện như sau:

 Từ mối quan hệ trên, có thể thấy kết cấu ghi chép của các tài khoản thuộc nhóm TK Vốn như sau:

(www.tapchiketoan.info – www.tapchiketoan.com)