Đặc điểm kế toán hàng tồn kho của hệ thống kế toán Pháp

Đặc điểm kế toán hàng tồn kho của hệ thống kế toán Pháp
TCKT cập nhật: 12/08/2006

42-15224278.jpgHệ thống kế toán Pháp được chia thành kế toán tổng quát và kế toán phân tích. Kế toán tổng quát như là một thực thể duy nhất bắt buộc đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp. Kế toán tổng quát phản ánh toàn bộ tài sản, vật tư, tiền vốn, tình hình mua bán, chi phí thu nhập, tính toán kết quả ở dạng tổng quát. Còn kế toán phân tích phản ánh tình hình chi phí, doanh thu, kết quả của từng loại hàng từng ngành hoạt động, giá phí, giá thành của từng loại sản phẩm sản xuất… Kế toán phân tích là phương tiện giúp người lãnh đạo kiểm soát tình hình hoạt động của doanh nghiệp một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, số liệu của kế toán phân tích mang tính chất phi pháp quy vì nó không phải công bố công khai và doanh nghiệp được quyền giữ bí mật.

Đối với hàng tồn kho, kế toán Pháp quy định cụ thể như sau:

– Về phương pháp đánh giá hàng tồn kho: hàng tồn kho phải được ghi sổ theo giá thực tế. Cụ thể:

+ Đối với hàng mua vào: là giá mua thực tế. Giá mua thực tế bao gồm giá thoả thuận và phụ phí mua (không kể thuế di chuyển tài sản, thù lao hay tiền hoa hồng, lệ phí chứng thư)

+ Đối với hàng xuất kho: Giá hàng xuất kho được tính theo một trong 3 phương pháp: giá bình quân cả kỳ dự trữ, giá bình quân sua mỗi lần nhập và giá nhập trước – xuất trước.

– Về phương pháp kế toán hàng tồn kho: kế toán pháp cũng quy định 2 phương pháp: kiểm kê định kỳ và kê khai thường xuyên. về nguyên tắc phương pháp kê khai thường xuyên chỉ sử dụng trong kế toán phân tích để tính giá phí hàng tồn kho:

Ghi Nợ có tài khoản hàng tồn kho – khi nhập kho

Ghi Có các tài khoản hàng tồn kho – khi xuất bán

Tuy nhiên, để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng trên sổ kế toán một cách thường xuyên liên tục thì hệ thống kế toán tổng quát 1982 của Pháp cũng cho phép áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên.

Khi mua hàng , kế toán căn cứ vào hoá đơn báo đòi của người bán để làm chứng từ ghi sổ. Trường hợp hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất trả lại người bán, cần lập hoá đơn báo Có. Kế toán mua hàng sử dụng các tài khoản sau để hạch toán: TK 607 “Mua hàng hoá”, TK 40 “Nhà cung cấp”, TK 530 “Quỹ tiền mặt”, TK 756 “Chiết khấu nhận được”, TK 4456 “VAT – trả hộ Nhà nước”

Kế toán tổng hợp quá trình mua hàng được thực hiện theo sơ đồ 1

 

phap

 

(www.tapchiketoan.info – www.tapchiketoan.com)