Đặc điểm kế toán hàng tồn kho của hệ thống kế toán Mỹ

Đặc điểm kế toán hàng tồn kho của hệ thống kế toán Mỹ
TCKT cập nhật: 13/08/2006

42-15961244.jpgKhác với kế toán Pháp, hệ thống kế toán Mỹ chỉ công bố các nguyên tắc, chuẩn mực, không quy định cụ thể, không bắt buộc các doanh nghiệp phải hạch toán giống nhau.

Đối với kế toán hàng tồn kho hệ thống kế toán Mỹ cụ thể như sau:

Chế độ kế toán Mỹ xác định rất đầy đủ phạm vi của chỉ tiêu hàng tồn kho, có tính đến tất cả trường hợp có thể xẩy ra liên quan đến hàng tồn kho. Hàng tồn kho được phản ánh theo giá thực tế. Trị giá của hàng mua vào được ghi nhận là giá trên danh đơn của hàng mua vào sau khi trừ đi tất cả các khoản chiết khấu. Kế toán sử dụng tài khoản “Mua vào” để tập hợp giá trị của tất cả hàng mua vào bán trong kỳ (tài khoản này không phản ánh hàng có còn trong tay hay đã chuyển đi vì đã bán hoặc vì lý do khác)

Xác định trị giá vốn hàng tồn kho được sử dụng theo 4 phương pháp:

– Giá trên từng danh đơn riêng biệt (Specific invoice inventory pricing): được sử dụng vì nó hoàn toàn làm tương xứng giữa chi phí và thu nhập nhưng chỉ áp dụng cho các loại hàng có giá trị cao.

– Trị giá vốn bình quân gia quyền (Weighted Average cost): cách sử dụng đơn giản nhưng có khuynh hướng che giấu sự biến động của giá.

– Phương pháp FIFO: cung cấp một cách đánh giá hàng hoá tồn kho sát với giá hiện hành của hàng hoá thay thế nhất.

– Phương pháp LIFO: chọn chi phí phát sinh sau cùng để xác định trị giá vốn của hàng bán, do đó kết quả của nó là sự tương xứng tốt nhất giữa chi phí hiện hành và thu nhập trên báo cáo thu nhập.

Theo hệ thống kế toán Mỹ, hàng tồn kho được quản lý theo 2 phương pháp: KKTX và KKĐK.

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX (Sơ đồ 1)

my

Quang Khải

(www.tapchiketoan.info – www.tapchiketoan.com)