Đặc điểm kế toán hàng tồn kho của hệ thống kế toán Anh

Đặc điểm kế toán hàng tồn kho của hệ thống kế toán Anh
TCKT cập nhật: 14/08/2006

Đặc điểm kế toán hàng tồn kho của hệ thống kế toán AnhTheo quan điểm của Anh, hàng tồn kho là một tài sản hữu hình của doanh nghiệp với đặc tính: dùng để bán ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hàng tồn kho được xếp vào khoản mục Tài sản lưu động trong Bảng cân đối kế toán do nó có khả năng được chuyển thành tiền mặt trong vòng 1 năm.

Theo dõi hàng tồn kho được sử dụng thông qua 2 phương pháp

* Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ (Periodic stock)

Phương pháp này thường phù hợp với doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng có đơn giá thấp. Theo đó, phương pháp này không tính nguyên giá hàng bán (Cost of goods available for sales) sau từng nghiệp vụ bán hàng mà chỉ thực hiện một lần cuối kỳ kế toán. Để xác định nguyên giá hàng đã bán (Cost of goods sold) trong kỳ chỉ cần thu thập đủ thông tin sau: tồn kho đầu kỳ (Opening stock), nguyên giá của số hàng mua vào trong kỳ (Cost of goods purchased during the period) và tồn kho cuối kỳ (Closing stock).

* Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục (Perpetual stock)

Phương pháp này thường thích hợp với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng có đơn giá cao. Theo đó, nhằm mục đích thiết lập hệ thống kiểm tra nội bộ chặt chẽ đối với hàng hoá tồn kho, phương pháp này sẽ cập nhật từng nghiệp vụ mua bán hàng ngày và cho biết số hàng hoá tồn kho hiện đang có tại doanh nghiệp ở một thời điểm bất kỳ.

Để định giá hàng tồn kho, kế toán Anh sử dụng 3 phương pháp chủ yếu: phương pháp FIFO, phương pháp LIFO và phương pháp AVCO (Average cost).

Ngoài ra nếu giá trị thuần có thể thực hiện được (Net realisable value) giá trị thu được khi bán hàng sau khi đã trừ đi tất cả các phí tổn bán  hàng  – thấp hơn nguyên giá thì phải định giá hàng tồn kho theo giá trị thuần và đưa số liệu vào Tài khoản tiêu thụ và kết quả (Trading and Profit and Loss Account) cũng như Bảng cân đối kế toán (Balance sheet).

(www.tapchiketoan.info – www.tapchiketoan.com)