Báo cáo tài chính trong Kế toán Mỹ

Báo cáo tài chính trong Kế toán Mỹ
TCKT cập nhật: 16/08/2006

 Báo cáo tài chính (Financial Statements)

Trong hệ thống kế toán Mỹ, báo cáo tài chính bao gồm các loại sau:

– Bảng tổng kết tài sản hay Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet): Phản ánh tình trạng tài chính của doanh nghiệp (nhiều khi còn được gọi là báo cáo về tình trạng tài chính – Statement of financial position) tại một thời điểm, đó chính là thời điểm lập báo cáo tài chính. Bảng cân đối kế toán thể hiện phương trình kế toán: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn.

Bảng cân đối kế toán
Doanh nghiệp …
vào ngày 31 tháng 12  năm N

Tài sản

Số tiền

Nguồn vốn

Số tiền

Current Assets

– Cash

– Materials

 

Liabilities

Short-term Liabilities

Long-term Liabilities

 

Property, plant and equipment

– Land

– Building

– Contruction in progress

Less Accumulated Depreciation

 

Owner’s Equity

– Contribution Capital

– Retained Earnings

 

Total  assets

 

Total Liabilities and Owner’s capital

 

– Báo cáo thu nhập (Income Statement). Là báo cáo trình bày khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua một kỳ hoạt động bằng cách liệt kê tổng doanh thu phát sinh trong kỳ và tổng chi phí phát sinh tương ứng để tạo ra doanh thu. Báo cáo thu nhập thể hiện cân đối: Thu nhập thuần = Tổng doanh thu – Tổng chi phí.

Báo cáo thu nhập
Doanh nghiệp
Ngày 31 tháng 12 năm N

Chỉ tiêu (Items)

Số tiền (Amounts)

Revenues
– Sales
– Financial Income
– Fees earned

 

Expenses
– Salaries expenses
– Rent expenses
– Interest

 

Income before income tax

 

Income tax

 

Net income

 

– Báo cáo vốn chủ sở hữu (Statement of Owner’s Equity): Thể hiện số liệu về tình hình hiện có và biến động vốn chủ sở hữu do ảnh hưởng của các quá trình: Đầu tư vốn của chủ sở hữu, Thu nhập thuần (lãi +, lỗ -) từ hoạt động kinh doanh, Chủ sở hữu rút vốn.

Báo cáo vốn chủ sở hữu

Doanh nghiệp

Ngày 31 tháng 12 năm N

Chỉ tiêu (Items)

Số tiền (Amounts)

Vốn ngày 1/12/N

Đầu tư vốn

Lợi nhuận

Cộng

Trừ rút vốn

Vốn ngày 31/12/N

 

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Statement of cash flows). Phản ánh các khoản thu, chi tiền trong kỳ kinh doanh theo từng loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Báo cáo LCTT cho người sử dụng thông tin đánh giá được hiệu quả của từng loại hoạt động của doanh nghiệp, biết được tiền của doanh nghiệp được sử dụng như thế nào. Thông qua báo cáo LCTT có thể đánh giá khả năng tạo ra tiền trong tương lai của doanh nghiệp, khả năng thanh toán và nhu cầu tài chính cho đầu tư trong tương lai của doanh nghiệp.

(www.tapchiketoan.info – www.tapchiketoan.com)